Home

Welkom op de website van Telecom & Car Fleet Services.

over_ons

Telecom & Car Fleet Services is een onafhankelijke Belgische onderneming actief in de BeNeLux sinds het jaar 2000. Haar specifieke kennis situeert zich in het beheren en optimaliseren van de “mobiliteit” van haar klanten op gebied van wagenparkbeheer en mobiele communicatie.

streefdoel

Het laten beheren van uw mobiliteitskosten door een onafhankelijk expert kan U aanzienlijke besparingen opleveren.

Telecom & Car Fleet Services beheert en optimaliseert uw mobiliteit. Dit is onze core-business, waarbij service en kostenoptimalisatie onze dagelijkse uitdagingen zijn

Ondernemingen die hun mobiliteit en kostenbeheersing in orde hebben kunnen zich beter concentreren op hun core business en succesvoller zijn.

Service en adviesverlening zijn bij Telecom & Car Fleet Services een kernbegrip die wij sinds ons ontstaan dagelijks in de praktijk brengen.


Wagenpark :

wagenpark

Uw wagenpark vormt een belangrijk deel van uw bedrijfskosten en het goed beheren hiervan vereist de nodige ervaring en kennis van de markt.  Veel bedrijven hebben dat begrepen en doen aan “outsourcing” van het beheer van hun wagenpark.

Telecom & Car Fleet Services helpt U in een efficiënt en kostenreducerend dagelijks beheer. Zo wordt uw wagenpark professioneel beheerd met een visie op de toekomst.

Telecom & Car Fleet Services helpt U in het opzetten van een aangepast beleid in lijn met uw strategie en visie rond mobiliteit.

Telecom & Car Fleet Services beheert de stroom aan documenten en coördineert acties in geval van technische problemen. Dit alles kan afgestemd worden op uw interne bedrijfsprocessen.

Mobiele telefonie:

telefonie De mobiele telefonie is de laatste jaren continu in beweging waarbij de gehanteerde tarieven van de operatoren elke dag wijzigen en het aanbod aan abonnementen sterk gevarieerd is.

Telecom & Car Fleet Services volgt deze evolutie en kent de markt door en door, waarbij wij streven naar de beste voorwaarden met de beste dienstverlening.

Telecom & Car Fleet Services onderhandelt met providers en streeft naar de beste tarieven zonder dat U moet inleveren aan kwaliteit.

Telecom & Car Fleet Services beheert de stroom aan documenten, coördineert en intervenieert wanneer nodig.

Telecom & Car Fleet Services heeft tussen U en de provider (s) een loketfunctie waarbij U en uw medewerkers enorm veel tijd besparen.

Een aantal voorbeelden zijn:

 • analyse van uw belverkeer
 • realisatie van nieuwe aansluitingen
 • verlenging van bestaande aansluitingen
 • uitvoering van simwissels in het geval van verlies of diefstal toestellen of defecte simkaarten
 • activatie van mobiele data-abonnementen voor mobiele telefoons en notebooks
 • contractbeheer (einddata, pukcodes etc.)
 • contractovernames

Welcome to  the website of Telecom & Car Fleet Services.

over_ons

Telecom & Car Fleet Services is an independent Belgian company active in the BeNeLux since 2000. Its specific knowledge is in managing and optimizing all “mobility” issues related to fleet management & mobile communication.

Service and advice are for Telecom & Car Fleet Services a core concern which we put to practice every day.

streefdoel

Managing  your mobility costs by an independent expert can result in significant cost savings.

Telecom & Car Fleet Services manages and optimizes your mobility. This is  our core business where service and cost optimization are our daily challenge.

Companies who have their mobility and cost management well organized can focus more on their core business and will be more successful.

Fleet management:

wagenpark

Your car fleet represents an important part of your company expenses and good management requires experience and knowledge in this specific field… Many companies understand this and outsource their fleet management.

Telecom & Car Fleet Services will arrange for an efficient and cost-reducing daily management. This will lead your car fleet to develop in the best professional way with a vision on the future.

Telecom & Car Fleet Services helps you to implement your car policy adapted to present day fleet management and in line with your own mobility strategy and vision.

Telecom & Car Fleet Services manages the flow of documents and coordinates the necessary actions in case of technical problems. All this is of course tailored to your business processes.

Mobile communication:

telefonie

Mobile communication is a continuously changing business.. Operators change nearly every day their rates and contract offerings.

Telecom & Car Fleet Services monitors this evolution and knows the ins and outs of the market where we aim for the best rates and service delivery conditions.

Telecom & Car Fleet Services negotiates with providers the best rates without loss off quality.

Telecom & Car Fleet Services manages the document flow, coordinates and intervenes when necessary.

Telecom & Car Fleet Services operates as a window/service desk between you and the providers; which saves you and your collaborators precious time.

A few examples:

 • Analysis of your mobile Phone traffic
 • Setting up new connections
 • Management of existing connections
 • Managing SIM cards exchanges in case of loss or theft, or damage
 • Connections for mobile data-subscriptions for mobile phones or notebooks.
 • Contract management (end data, pukcodes, etc.)
 • Contract take-overs

Bienvenu sur le site de Telecom & Car Fleet Services.

over_ons

Telecom & Car Fleet Services est une entreprise Belge indépendante active dans le BeNeLux depuis l’année 2000. Notre expérience se situe dans la gestion et l’optimisation de tous les aspects de la « mobilité » de ses clients en matière gestion du parc automobile & la communication mobile.

streefdoel

La gestion de vos frais de mobilité par un expert indépendant peut vous épargner des montants considérables et optimaliser votre mobilité. C’est notre métier, où service et optimalisation des coûts sont nos défis journaliers.

Les entreprises qui ont leur mobilité et gestion des coûts en ordre peuvent mieux se concentrer sur leurs activités de base  et sont plus performantes.

Service et conseil sont pour Telecom & Car Fleet Services un concept clef depuis sa création ;  que nous mettons tous les jours en pratique.

Gestion du parc automobile :

wagenpark
Votre parc automobile représente une place importante dans les coûts de votre entreprise. Gérer un parc automobile demande de l’expérience et une excellente connaissance du marché. De nombreuses sociétés l’ont compris et sous-traitent la gestion de leurs véhicules.

Telecom & Car Fleet Services vous aide dans une gestion quotidienne efficace et réductrice de coûts. Votre parc automobile sera géré professionnellement avec une vision de l’avenir.

Telecom & Car Fleet Services vous aide à mettre en œuvre  une gestion adaptée aux politiques de gestion modernes en ligne avec votre propre stratégie et vision de mobilité.

Telecom & Car Fleet Services gère le flux de documents et coordonne les actions nécessaires en cas de problèmes techniques. Le tout en ligne avec vos procédures internes.

Téléphonie mobile :

telefonie

Le secteur de la téléphonie mobile est en mouvement permanent, les tarifs changent presque tous les jours, et l’offre d’abonnement est très variée.

Telecom & Car Fleet Services suit cette évolution et connaît le marché en profondeur, ce qui nous permet de négocier les meilleures conditions pour les services les plus appropriés.

Telecom & Car Fleet Services négocie avec les opérateurs les meilleurs tarifs sans que vous perdiez en qualité.

Telecom & Car Fleet Services contrôle  la communication mobile et en suit l’emploi dans votre entreprise.

Telecom & Car Fleet Services gère le flux de documents, coordonne et intervient quand nécessaire.

Telecom & Car Fleet Services assume un rôle de guichet entre vous et votre opérateur ; vos employés gagnant ainsi un temps considérable.

Quelques exemples sont :

 • Analyse des communications
 • Réalisation de nouvelles connections
 • Extension de connections existantes
 • Échanges de cartes SIM en cas de perte ou vol ou dysfonctionnement.
 • Réalisation d’ abonnements de data mobile pour téléphones mobiles et ordinateurs portables.
 • Gestion de contrat (fin de contrat, codes PUK etc.)
 • Reprises de contrats